Social Share Icons

header ads
featured/hot-posts

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
รวมคำถามการเรียนการสอนทางไกล ในช่วง COVID-19
คะแนน ว21182 วิทยาการคำนวณ
ภาพกิจกรรม การเขียน Code แบบวนซ้ำ
ภาพกิจกรรม การเริ่มต้นกับ Scratch
แจกฟรี เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch โดย สสวท.
ว21182 | บทที่ 4 เริ่มต้นกับ Scratch
แจกฟรีแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์