Social Share Icons

header ads

ว21211 ชิ้นที่ 2 | แผ่นพับแนะนำตนเอง ม.1/4

ผลงานนักเรียน

เรื่อง แผ่นพับแนะนำตนเอง

รายวิชา ว21211 การใช้คอมพิวเตอร์และประมวลผลคำ
จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

                เพื่อรับชมผลงานการทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน ที่นักเรียนจัดทำขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 ซึ่งมีการตกแต่งเพื่อให้มีความความน่าสนใจ เช่น การเปลี่ยนพื้นหลัง, การใช้ Font ต่าง ๆ ที่นักเรียนติดตั้งเอง เป็นต้น ซึ่งการเปิดผ่าน Google Drive ไม่สามารแสดงออกมาตามความเป็นจริงได้ จึง "แนะนำให้ Download" ในการรับชมผลงานนักเรียนครับ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น