Social Share Icons

header ads

ผลงานนักเรียน รายวิชา ว31211 หลักการถ่ายภาพดิจิทัล ม. 4/7

ผลงานนักเรียน

เรื่อง หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น

รายวิชา ว31211 หลักการถ่ายภาพดิจิทัล
จัดทำโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น