Social Share Icons

header ads

ภาพกิจกรรม การเริ่มต้นกับ Scratch


รูปกิจกรรมการเรียนการสอน

เรื่อง เริ่มต้นกับ Scratch
รายวิชา ว21182 วิทยาการคำนวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอนโดย นายวงสวัสดิ์  สิทธิวงศ์

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น