Social Share Icons

header ads

ภาพกิจกรรม การเขียน Code แบบวนซ้ำ

รูปกิจกรรมการเรียนการสอน

เรื่อง การเขียน Code แบบวนซ้ำ Repeat
รายวิชา ว21182 วิทยาการคำนวณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอนโดย นายวงสวัสดิ์  สิทธิวงศ์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น