Social Share Icons

header ads

แจกฟรี เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch โดย สสวท.


              สสวท. แจกเอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch ดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. http://oho.ipst.ac.th โดยโปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม สำหรับสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การทำแอนิเมชั่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อน

สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น