Social Share Icons

header ads

ฉันจะเป็นครูอย่างไรในยุค Disruption

Disruption คืออะไร

ถ้าจะแปลให้ตรงตัว Disruption หมายถึง การขัดขวาง การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง แต่ถ้าแปลงเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย Disruption หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งใหม่ และมองหาโอกาสใหม่ ๆ จนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนของการทดลอง ที่อาจจะเป็นการลองผิด

ผลกระทบ Disruption ของครู

Disruption เกิดจาก “มนุษย์” เพื่อตอบสนองความต้องการของ “มนุษย์” ดังนั้น หากยังใช้หลักการ, วิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ คือ เน้นเนื้อหาเป็นหลัก ก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับนักเรียนแล้วในยุคนี้

การปรับตัวของครูในยุค Disruption

ครูต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างไร เอาความต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนในการจัดการเรียนรู้จากการเรียนในรูปแบบเดิม ๆ
แต่หากคุณครูคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ออก หรือไม่ทราบว่ามีเทคโนโลยี หรือ Application ใดบ้าง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้บ้าง ก็สามารถค้นหานวัตกรรมที่ครูท่านอื่นได้เผยแพร่ผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น ช่องทาง YouTube Channel, เว็บไซต์สื่อการสอนของครู-โรงเรียน หรือถ้าคุณครูมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อครูท่านอื่น ก็สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เองได้

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงการทำงานของครู ยุค Disruption

  • Cloud Computing ในการบันทึกงาน แก้ไข เพื่อลดความซ้ำซ้อน สามารถทำงานได้ทุกที่ (แทนการบันทึกลง Flash Drive)
  • การจัดการเรียนการสอน Online (www.ครูหนุ่ยออนไลน์.com, Google Classroom, Class DoJo, 123Class) เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน สามารถทบทวนความรู้ย้อนหลังได้ ส่งงานได้ทุกเวลา ตอบโจทย์สถานการณ์ COVID-19
  • แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (e-Portfolio) (moonuy-diary.blogspot.com) ลดการใช้กระดาษ เผยแพร่สื่อ-นวัตกรรมการสอน เผยแพร่เอกสารวิชาการต่าง ๆ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อการสอน, ผลงานการตัดต่อวีดิทัศน์, งานออกแบบ Graphic เป็นต้น
  • แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด

แหล่งที่มา


  1. Disruption คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร) | https://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-sedthabut/disruption
  2. Disruption คืออะไรกันแน่? | https://www.coraline.co.th/single-post/2019/08/19/What-is-Disruption
  3. Digital Disruption จุดเริ่มและจุดเปลี่ยน (1) - โพสต์ทูเดย์ คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | https://www.posttoday.com/economy/columnist/602086

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น