Social Share Icons

header ads

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม โดยอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย ระบบกลไกการทำงาน การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (13.42 นาที)
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (16.17 นาที)


แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น