Social Share Icons

header ads

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานจะต้องใช้ความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุ และในการลงมือสร้างชิ้นงานต้องเลือกใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับประเภทของวัสดุ ใช้อย่างถูกต้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน

สื่อวีดิทัศน์
วัสดุในชีวิตประจำวัน (16.43 นาที)
เครื่องมือช่างพื้นฐาน (21.07 นาที)แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น