Social Share Icons

header ads

บทที่ 1-1 ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

Mobile Application
              ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ถ้าเรามีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือมาช่วยวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของงานที่ทำ จะช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ การศึกษาความต้องการ การออกแบบ การสร้างแอปพลิเคชัน และการทดสอบ 

ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

การวางแผนการพัฒนา


Electronic book

ภาระงาน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น