Social Share Icons

header ads

บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม


                แนวคิดเชิงนามธรรม (abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการคิดในการแก้ปัญหา

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ

แนวคิดเชิงนามธรรม


ภาระงาน


อธิบายการทำใบงาน

     

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น