Social Share Icons

header ads

บทที่ 2 การแก้ปัญหา


                การแก้ปัญหา จากการทำงานหรือชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล มีขั้นตอนและใช้เวลาที่แตกต่างกัน ความรู้และประสบการณ์จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ทุกคนต่างต้องการหาวิธีในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้คำตอบที่ถูกต้องในเวลารวดเร็ว ขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ
                   1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
                   2. การวางแผนการแก้ปัญหา
                   3. การดำเนินการแก้ปัญหา
                   4. การตรวจสอบและประเมินผล
               ในการวางแผนการแก้ปัญหาให้เข้าใจง่ายนั้น ต้องถ่ายทอดความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอน โดยอาจใช้รหัสลำลองหรือผังงาน

การแก้ปัญหา

การเขียนรหัสลำลองและผังงาน


Electronic book

ภาระงาน

     

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น