Social Share Icons

header ads

บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Banner

พัฒนาเนื้อหาเมื่อ : 11 สิงหาคม 2021

สาระสำคัญ
การแก้ปัญหา ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ซึ่งการทำงานในบางครั้งอาจมีการย้อนขั้นตอนกลับไปมาเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สื่อวีดิทัศน์
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (มีทั้งหมด 3 ตอน)

สื่อสไลด์การสอน

ภาระงาน
กิจกรรมที่ 6.1
กิจกรรมที่ 6.2
กิจกรรมที่ 6.3

กิจกรรมที่ 6.4
กิจกรรมที่ 6.5

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น