Social Share Icons

header ads

แนวทางการจัดกิจกรรม Unplugged Coding ในครอบครัว           เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ในห้องเรียน หรือเล่นในครอบครัว เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน คิดแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นพื้นฐานต่อยอดการศึกษาต่อในศาสตร์อื่น ๆ
            การประยุกต์กิจกรรม Unplugged Coding มาใช้ในครอบครัวนั้น ยังเป็นการเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว และทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานอีกด้วย

วีดิทัศน์ : แนวทาง


แหล่งที่มา
  1. Exact Instructions Challenge - THIS is why my kids hate me. | Josh Darnit
  2. THIS "EXACT INSTRUCTIONS CHALLENGE" IS SO HILARIOUS | Now I've Seen Everything
  3. Exact Instructions DIY Slime Challenge 2017 w/ Josh Darnit, Evancredible & JohnnaMazing. Fails? LOL? | Josh Darnit

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น