Social Share Icons

header ads

รูปกิจกรรมการเรียน Programming from Scratch

รูปกิจกรรมการเรียนการสอน

 เรื่อง การโปรแกรม Scratch
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-7
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น