Social Share Icons

header ads

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

Science and technology Camp : ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp) ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 เรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. อ.สัตหีบ ฐานที่ 2-5 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น