Social Share Icons

header ads

วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

รูปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม : ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566" เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น